© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

Alla olevat tulokset on koottu projektissa tuotetusta työkirjasta. Lisätietoja tuloksista ja koko työkirjaa voi tiedustella tämän projektin fasilitaattorilta.

 

RATKAISU

Projektin tuloksena ryhmämme löysi useita eri vaihtoehtoja houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, sekä ympäristöasioiden huomioimiseen.

 

Ryhmämme pohti Valtatie 15 maisemointia logistiikkakeskuksen kohdalla. Panostamalla tämän ohikulkijoille näkyvän alueen maisemointiin, voidaan saada alueen ilmeestä ja imagosta raikkaampi. Kehitimme erilaisia ajatuksia maisemoinnin kehittämiseen. Yksi ideoista olisi, että alueen maisemoinnista tehtäisiin kilpailu. Se voisi joko olla julkinen kilpailu tai esim. opiskelijoille suunnattu kilpailu. Kilpailun tarkoituksena, olisi ideoida ja suunnitella alueelle jokin teos, installaatio tai mitä vain tuleekaan mieleen. Ideoista valittaisiin paras ja voittanut ryhmä pääsisi toteuttamaan alueelle suunnittelemansa teoksen (tai vast.). Tämä voisi toimia esimerkiksi osana opiskelijoiden opiskelua projektityönä tai opinnäytetyönä. Muita ideoita maisemointiin ovat Kouvolan brändäämiseen liittyvät neonväriset maalaukset, varoitusvärit, kausittain vaihtuvat taideteokset ja ns. älykäs mainostaulu. Mainostaulu voisi esim. sisältää QR-koodin, jolloin asiakas voisi saada alueen infoa suoraan mobiililaitteelleen. Mainostaulua olisi myös mahdollisuus muokata.

 

Ryhmämme pohti myös paljon alueen yhteisöllisyyttä ja yritysten toimintaa alueella. Uskomme, että yhteisöllisyys ja yhteiset toiminnot ja yhteiskäyttö voisivat olla houkuttelevuustekijä alueelle. Toimintoja, joita alueen yritykset voisivat jakaa ja yhdistää keskenään, voisivat olla esim. jätehuolto, kunnossapito ja korjaus, siivous, koulutukset, parkkialueet, ravintolat, vartiointi, liikuntatilat ja päivähoito. Kouvolan alueelle on tulossa Suomen ainoa ratatekniikan oppimiskeskus, jolloin yhteistyötä tulevan koulutuskeskuksen kanssa kannattaisi harkita. Lisäksi toimintoja voitaisiin yhdistää siten, että yritysten tullauspapereiden teko ostettaisiin yhdeltä toimijalta. Projektia tulee markkinoida tulevan intermodaaliterminaalialueen nykyisille toimijoille rehellisesti ja avoimesti. Tällä tavalla suunnitelmien positiivinen vastaanotto ja yhteistyöhalukkuus voisi olla suurempaa.

 

Turvallisuus: Suuren intermodaaliterminaalialueen turvallisuuteen tulee panostaa. Olemme pohtineet alueen turvallisuutta yritysten, heidän asiakkaiden ja kaupunkilaisten näkökulmasta. Alueelle on odotettavissa suuri liikennemäärän kasvu ja turvalliset kulkuväylät ovat ehdottomia. Olemme ideoineet kulkuväylien merkitsemistä selvästi värein, koko alueen rajaamista aidalla ja yhtenä visiona monista, on käyttää ajoneuvoille drone -avusteista saattoa ja jalankulkijoille hologrammiopastusta. Kyltitys tulee hoitaa hyvin näkyvästi ja alueille olisi hyvä käyttää värikoodeja. Valaistukseen pitää panostaa käyttäen tehokkaita, mutta ympäristöystävällisiä valaisimia.

 

Ympäristönsuojelu: Olemme ottaneet huomioon ympäristönsuojelun koko projektin etenemisen ajan. Ideoita ovat olleet eko-building, aurinkopaneelit sekä vaihtoehtoiset polttoaineet. Yhtenä ajatuksena on luoda terminaalialueelle yhteiskäyttöä, joka vähentää ostamisen pakkoa kun vaihtoehtona on vuokrata työlaitteita ja koneita.

 

Uusiutuvat polttoaineet: Uusiutuvista polttoaineista teimme paljon tutkivaa työtä. Suurin yllättäjä oli vetyautojen ”suuri tuleminen” raskaan liikenteen markkinoille. Nikola Motor lanseerasi suurin elkein ensimmäisen raskaan liikenteen vetyauton. Yhtiön sivuilla on äärimmäisen paljon mielenkiintoista tietoa aiheesta, niin vedystä polttoaineena kuin polttomoottorin tekniikasta ja autojen suorituskyvystä ja tämän aineisto oli hyvin kattava. Vedystä polttoaineena löytyi huomattava määrä tietoa ja pohdintaa jo valmiiksi. Tiettyjen hyötytekijöiden kannalta olemme ajatelleet intermodaaliterminaalialueelle käyttöön vähintään vetytrukit (vrt. sähkötrukkien rajallinen käyttöikä). Vetyrekkojen käyttö ja tankkauspisteen rakentaminen ei varmasti olisi mahdoton ajatus ja tämä on asia jota kannattaa tutkia edelleen ja kiinnittää vetyautojen tekniikan kehitykseen paljon huomiota. Vedyn tuottaminen voi olla ympäristöystävällistä, kunhan sen tekee oikein, eli elektrolyysin avulla.

 

Pidämme luonnollisena ajatuksena integroida terminaalialueelle useita autojen ja trukkien latauspisteitä. Esimerkiksi Mercedes Benz lupaa omille sähkömoottorilla toimiville yhdistelmien vetoautoille vain kolmen tunnin latausajan tyhjästä täydeksi. Huomattavissa on aivan selkeä suuntaus fossiilisten polttoaineiden käytön rajuun rajoittamiseen, kuten esimerkkeinä ovat olleet mm. Pariisi, Madrid ja Mexico City. Uutta intermodaaliterminaalia suunnitellessa ei voida jättää huomitta sitä tosiasiaa, että bensiini ja diesel ovat jäämässä taakse modernissa liikenteessä. Nyt on täydellinen hetki olla se edelläkävijä ja myös suunnannäyttäjä muulle Suomelle, Euroopalle ja maailmalle kun kyseessä on vaihtoehtoiset polttoaineet.

 

Muista polttoainevaihtoehdoista esimerkiksi biodiesel olisi ympäristön kannalta parempi kuin maakaasu. uskomme kuitenkin, että näistä kaikista vaihtoehdoista sähkö- ja polttokennomoottorit tulevat korvaamaan, jos ei kokonaan, niin osittain bensa- ja dieselkäyttöiset polttomoottorit, hybridiautoja unohtamatta.

 

RATKAISUN KÄYTETTÄVYYS, TEHOKKUUS JA HYÖDYLLISYYS

 

Projektimme loppu tulemana uskomme vakaasti vihreän teknologian tulemiseen logistiikkasektorille suurempan kuin mihin on tällä hetkellä totuttu. Täten uskomme vakaasti projektimme sisällön tuovan vastauksia toimeksiantajaamme mietityttäneihin kysymyksiin ja moni ideamme on varmasti toteutettavissa tulevassa logistiikkakeskuksessa. Ratkaisujemme tämänhetkinen investointikustannus verrattuna perinteisen toimintatapaan on hieman korkeampi ja takaisinmaksuaika keskimääräistä pidempi. Uuden teknologiaan investoinnin tehokkuus ja kannattavuus tulee esille vasta vuosien päästä ja erityisesti silloin, kun logistiikka-alaa ohjataan lainsäädännöllä vihreämpään suuntaan.

 

Logistiikka-alueen ja muun Kouvolan brändäys tulee esiin alueen turvallisuuden, opastuksen ja päästöttömän liikkumisen eri muodoissa. Ekologisuus on ollut kantavana teemana koko projektin ajan, mainittujen teemojen nitoutuessaan yhteen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden kanssa.

 

RailGate Finland Kouvola projektin edetessä on hyvä päivittää laskelmia ja vertailla uusimman teknologian tuomia etuja alueelle. Jopa lähitulevaisuuden tuomat mahdollisuudet voivat olla merkittäviä investoinnin kustannusten kannalta ja osaltaan lyhentää takaisinmaksuaikaa. Projektissa on vältettävä liian aikaista investointien varmista, jotta voimme olla varmoja maksimaalisesta kustannustehokkuudesta. Tällä toiminnalla varmistamme yhteistyökumppaneiden jatkuvan ja intensiivisen tuotekehityksen. EU-rahoituksen lisäksi olisi lisäselvitettävä myös mahdollinen valtionavustus vihreän teknologian logistiikkakeskukselle. Logistiikkakeskuksen on myöskin haettava itselle tuotesuojaus, jolla varmistetaan konseptin kopioinnista saatavat mahdolliset lisätulot, niin Kymenlaaksolle, kuin koko Suomelle. Tähän konseptin myyntikuntoon saattamiseen täytyisi pystyä perehtymään syvemmin lisäresurssien kanssa.

 

Projektin seurauksena voisi hyvinkin syntyä uusia opinnäytetöitä tai tutkimuksia. Kenties voitaisiin seurata, mitä muutoksia intermodaaliterminaaliin tullaan toteuttamaan. Tai voitaisiin tutkia käytännössä vihreän logistiikkakeskuksen kehittymistä. Voitaisiin myös (hamassa tulevaisuudessa) tutkia millaisia vaikutuksia, mahdollisia hyötyjä, etuja tai haittoja on päätöksillä joita intermodaaliterminaalin suhteen tehdään. Voitaisiin vertailla miten päätökset vaikuttavat verrattuna muihin vastaaviin intermodaaliterminaaleihin.

 

OPPIMISKOKEMUKSET

 

Olemme tiimimme kanssa onnistuneet kommunikoinnissa erittäin hyvin. Jokainen on kantanut oman vastuunsa tiedonkulkemisesta. Myös yhteydenpidot projektin muihin yhteyshenkilöihin on sujunut ongelmitta.

 

Työskentelimme hyvin paljon itsenäisesti, mutta huomasimme myös aina kokoontuessamme, miten projektin eteneminen sai uutta puhtia ja saimme paljon uusia ideoita. Luulen kuitenkin, että useammin tapaamisella ei olisi ollut sen suurempaa hyötyä. Itsenäisesti työskentelemällä emme kuluttaneet ryhmätapaamisissa aikaa esim. tiedon etsimiseen, vaan pystyimme hoitamaan paljon asioita itsenäisesti ennen tapaamisia. Näin tapaamisten aikana aikaa ei kulunut hukkaan, vaan pystyimme käyttämään tapaamiseen varatun ajan kunnolla hyödyksi.

 

Ajatuksena oli suorittaa myös kyselyä alueen yrityksille, mutta projektin ajan ollessa rajallinen, ei ollut aikaa tehdä kunnollista kyselytutkimusta. Kyselytutkimuksen tekeminen vaatii kuitenkin aina kunnon pohjatyön, teoriaan tutustumisen ja hyvän kyselylomakkeen laatimisen. Saimme kuitenkin muutamien haastatteluiden ja tiedonhaun avulla selville vähän mitä mieltä alueen yritykset ovat ja millaisen yhteisön alueen yritykset muodostavat. Jos tätä projektia jatketaankin eteenpäin, esimerkiksi opinnäytetyön muodossa, niin uskon, että alueen yrityksille suoritettavasta kyselystä olisi apua. Kyselyn suunnitteluun ja toteuttamiseen tulisi kuitenkin varata reilusti aikaa, koska sähköpostilla lähetettyyn yhteydenottoon ei välttämättä saa vastauksia, jolloin kysely tulisi mahdollisesti toteuttaa puhelimitse.

 

Tiimimme on työskennellyt hyvin projektin aikana. Suurin syy tähän on varmasti se, että ryhmämme jäsenet ovat olleet motivoituneita ja tunnollisia. Olemme voineet projektin aikana luottaa toisiimme ja jokainen on saanut apua tarvittaessa. Ryhmän yhteishenki onkin ensisijaisen tärkeää projektin onnistumisen kannalta.

Projektipäällikkö Hilla Antikainen

Marjo Jonsson

Tiia Laitinen

Jori Valajärvi

Teemu Keränen

Tarkemmat lopputulokset ja lisätiedot:

anni.anttila@xamk.fi

Blogit - Kouvolan rautatieterminaalin kilpailukyky ja houkuttelevuus

January 20, 2017

Nyt ollaan projektin suhteen jo loppusuoralla. Vähän on haikea olo asian suhteen, mutta samalla mielen valtaa myös helpotus. Me tehtiin se! Alussa melkein mahdottomalta ja todella suurelta tuntunut urakka on nyt melkein saateltu loppuun, vielä on jäljellä työkirjan eli projektin loppuraportin kirjoittaminen valmiiksi ja viimeistely, sekä sen toimittaminen toimeksiantajalle. Tiimimme on hitsautunut yhteen hienosti projektin ede...

December 13, 2016

Blogia kirjoittaessani katselen ikkunasta kaunista auringonpaistetta, ihastelen kimaltavaa hankea ulkona ja kiitän ilmalämpöpumpun keksijää. Ulkona on jäätävän kylmä! Nyt on hyvä aika hieman kerrata viime viikkojen tapahtumia meidän projektin tiimoilta. Viime kerrasta onkin tapahtunut paljon.

Viimeisen toimeksiantajien tapaamisen jälkeen, 15.11., olemme hankkineet taustatietoa ympäristötekijöistä rahtiliikenteessä. Pariisin ilm...

November 18, 2016

Johan on taasen ollut päräyttäviä viikkoja takana, ja vähintään samaa tiedossa eteenpäin. Viime viikkojen korkealentoisten ideoiden tulvan starttasi maanantaina 31.10. pidetty Sydäntä projektille työpaja. Parintunnin panostuksella kokoon saatiin satoja ideoita, niin projekteihin kuin ryhmätyöskentelyyn. Yltiöpäistä ideointia kuvaa korkealentoiset ideat, joita ei meinattu saada kiinni edes haavilla. Operaattorin datankäytön huo...

October 27, 2016

Tänään blogi vuorossa kirjoittaa Kinnon projekti 2 -ryhmä. Tiimimme koostuu viidestä henkilöstä, ja myös meillä jokaisen tausta on erilainen. Iät, koulutusalat, kokemukset ja varsinkin ajattelutavat poikkeavat toisistaan jokaisella. Yhdistävänä tekijänä meillä on opiskelu ammattikorkeakoulu Kyamk:ssa, sekä tietenkin todellinen innostus tähän projektiin. Kinnon toisessa projektissa meille on annettu vapaat kädet suunnitella Kou...

Please reload