© 2018 South-Eastern Finland University of Applied Sciences

NELI - North European Logistics Institute

Cooperation partners:

Alla olevat tulokset on koottu projektissa tuotetusta työkirjasta. Lisätietoja tuloksista ja koko työkirjaa voi tiedustella tämän projektin fasilitaattorilta.

TOTEUTUS

Tavoitteenamme oli arvonluonti myytävänä oleville toimeksiantajan kiinteistöille. Päätimme laatia uudenlaisen, nykyaikaisen markkinointisuunnitelman, joka korostaa modernia ilmettä kiinteistömarkkinoinnissa mukaillen trendejä, sekä lisää kohteiden näkyvyyttä ja parantaa niiden vetovoimaa. Markkinointisuunnitelmapohjamme on jalostettavissa myös muille kohteille sen yleispätevyyden vuoksi. Olemme miettineet niin markkinointisuunnitelman tarkoitusta, kuin sen laatuakin.

Valmiissa työssämme olemme eritelleen kiinteistömarkkinointiin heijastuvia trendejä, sekä yleisesti esittäneet nykyistä kiinteistökaupan ja -markkinoinnin tilaa. Erityisesti perehdyimme näkyvyyteen, sillä koimme sen olevan suurin ongelma tämänhetkisessä markkinoinnissa. Olemme tarkasti kuvailleet digitalisaation tuomat mahdollisuudet, joista helpoimpana ja tähän projektiin parhaiten sopivimpana nostimme esiin erityisesti Facebook-markkinoinnin. Tekstissä käsitellään niin Facebook-markkinoinnin hyötyjä ja toimivuutta, kuin hyvän markkinointimateriaalin laadintaa ja tulosten seuraamistakin. Lisäksi olemme perehtyneet eri asiakassegmentteihin ja suorittaneet asiakassegmentointia miettien potentiaalisia asiakkaita niin yleisellä tasolla, kuin kohdekohtaisestikin.

Suunnitelmassamme tuodaan teorian kautta esille segmentoinnin hyödyt. Olemme perehtyneet myös vaikuttavuusinvestointeihin teoreettisesti, sekä pohtineet niiden mahdollisuuksia tähän projektiin. Lopuksi olemme konkreettisesti erotelleet kohteita, ja miettineet tietyille kohteille arvoa lisääviä tekijöitä, potentiaalisia asiakkaita, sekä perustietoja, jotka myynti-ilmoituksesta tulisi löytyä. Olemme siis panostaneet markkinointikokonaisuuteen juurikin näkyvyyden lisäämiseksi, ja koko markkinointiprosessin helpottamiseksi kaikille osapuolille.

Olimme alusta asti erittäin innokkaina mukana projektissa, ja työnjakomme oli jotakuinkin selvä. Jaoimme jokaiselle vastuualueita projektin mittaa, joista kukin itse etsi tietoa ja kasasi ylös projektin kannalta olennaisia pointteja. Tämän lisäksi viestimme aktiivisesti niin WhatsAppissa kuin sähköpostitse, sekä jaoimme paljon materiaalia yhteiselle OneDrive-alustallemme. Kaikkien osanottajien aktiivisuus, innokkuus ja monialainen osaaminen oli ehdottomasti tärkein osa projektiamme sen onnistumisen kannalta. Tiimissämme oli myös hyvä, kannustava ja tukeva ryhmähenki, ja monesti tapasimmekin joko Kouvolassa tai Kotkassa kokoamassa ajatuksiamme yhteen ja pohtimaan projektin epäkohtia yhdessä. Yhteistyömme toimeksiantajien kanssa oli niinikään tärkeä osa onnistumistamme, sillä saimme heiltä monia projektin toteutumisen kannalta olennaisia tietoja kohteista.

 

Projektista toimeksiantajille jää käteen työkirja, sekä mallinnuksia ja esimerkkejä markkinointimateriaaleista kohteittain. Potentiaalisia asiakkaita ja arvonluonnin kannalta tärkeitä tekijöitä on listattu kohteittain. Lisäksi olemme eritelleet, mitkä tiedot on hyvä olla myynti-ilmoituksessa sen markkina-arvon kannalta. Facebook-mainonnasta olemme tehneet esimerkkivedoksen Tiutisen koulun mahdollisesta mainoksesta, sekä Kotkan myytävien kiinteistöjen Facebook-sivusta. Lisäksi tarjoamme lisämahdollisuuden tutustua Facebook-markkinointiin erilaisten linkkien kautta, ja liitteenä on kuvia analyysityökaluista ja niiden käyttötarkoituksista tarkkojen ohjeistusten kera. Mukana on myös koevedos markkinointivideosta Tiutisen koulusta. Kaikki teoriaosuus perustuu lähteisiin, joita tutkimalla toimeksiantajalla on mahdollisuus saada lisätietoa kyseisestä aiheesta.

 

 

LOPPUTULOKSEN KÄYTETTÄVYYS, TEHOKKUUS JA HYÖDYLLISYYS

Lopputulokseksi alussa odotimme ehkä valmiimpaa pakettia toimeksiantajalle, mutta tehtävän laajuus yllätti, ja sen mukaan piti aikataulujen puitteissa toimia.

Saavutimme kuitenkin kattavan raportin kehitysehdotuksineen kiinteistömarkkinointia koskien. Suoranaista markkinointisuunnitelmaa emme tuottaneet, mutta eväät siihen kuitenkin. Poimimme esiin onnistuneesti ongelmakohtia toimeksiantajan markkinoinnin nykytilasta, ja he tuntuivat saavan jotain uutta ideaa jatkokäyttöön. Toimeksiantaja toivoi, että ryhmä löytäisi jonkun avaintekijän tai keinon, jolla kiinteistöt lähtisivät helpommin liikkeelle. Yhtä ainoaa kikkaa ei löytynyt, vaan sen sijaan resursseja, suunnittelua ja raakaa työtä vaativaa markkinointitoimenpiteitä. Toki, tämä ratkaisu oli jo toimeksiantajallakin jollain tasolla tiedostettuna.

 

OPPIMISKOKEMUKSET

”Projektissa luodaan uusi tapa markkinoida Kotkan kaupunkiomisteisia kiinteistöjä ja kohotetaan kaupunkiomisteisten rakennusten profiilia. Tavoitteena on kehittää uusi innovatiivinen markkinoinnin muoto, jolla varjoon jääneet kiinteistöt nostetaan ansaitsemaansa arvoon”

Yllä olevalla tekstillä markkinointiin projektia. Haasteellisen tästä projektista teki se, ettei meillä ensimmäisen logistiikkaverstaan tapaamisen jälkeen ollut selvää kuvaa mitä meiltä haluttiin. Markkinointisuunnitelmaa, kiinteistöjen arvon kohotusta vai jotain muuta. Toimeksiantajan tapaamisen jälkeen ryhmällemme oli selvää, että keskittyisimme siihen, miten kiinteistöille saataisiin lisää näkyvyyttä ja mitkä olisivat oikeat näkyvät markkinointikanavat, sekä tavat markkinoida kiinteistöjä. Jaoimme keskenämme vastuualueet ja sovimme tapaamisia keskenämme koululle. Näin saimme projektiin vauhtia. Haastattelimme myös useita eri alueen kiinteistövälittäjiä ja kiinteistökehittäjiä. Nämä haastattelut olivat arvokkaita, sillä saimme varmistuksen siihen, että suuntamme ja ajatuksemme olivat oikeita.

Alueelliset erot olisi syytä ottaa huomioon markkinoinnissa. Projektin edetessä meille muodostuikin yksi lause, joka kuvastaa tätä projektia hyvin ”Näkymätön ei myy”.

Tiimimme vahvuus oli ehdottomasti se, että opiskelimme eri aloilla. Täydensimme toinen toisiamme, saimme paljon eri näkökulmia asiaan ja opimme toisiltamme paljon. Kaikki olivat projektissa täysillä mukana.

Projektipäällikkö Heidi Järvi

Niina Aaltonen

Teemu Keränen

Paula Mäkelä

Pia Rimpeläinen

Maiju Virtanen

Tarkemmat lopputulokset ja lisätiedot:

anni.anttila@xamk.fi

April 28, 2017

Myös meidänkin projektimme on loppusuoralla; markkinointisuunnitelman pohja on saatu laadittu ja final pitch pidetty. Enää jäljellä on viimeinen toimeksiantajan tapaaminen, jossa esittelemme aikaansaannoksemme. Kevät on mennyt projektin parissa nopeasti, mutta paljon olemme myös saaneet aikaan! Jokainen meistä on oppinut huimasti lisää kiinteistöalasta, etenkin kiinteistöjen markkinoinnista, ja saanut syvällistä näkemystä mark...

April 7, 2017

Kevät alkaa olla jo pitkällä, ja myös meidän markkinointitiimimme on edistynyt huimasti. Vaikka olemmekin levittäytyneet ympäri Etelä-ja Kaakkois-Suomea, olemme kukin omalla tahollamme onnistuneet saamaan projektia eteenpäin. Tavoitteenammehan oli siis tuoda uudenlaisia tuulia Kotkan kaupungin ja Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n myytävänä oleville kiinteistölle arvonluonnin ja uuden markkinointisuunnitelman laatimisen kautta....

March 17, 2017

Terveiset kiinteistöjen promotiimiltä!

Viime blogikirjoituksesta onkin jo kulunut kolme viikkoa, ja paljon on saatu aikaan. Lähdimme oppimishengessä tutustumaan suurimmalle osalle uuteen alaan, kiinteistömarkkinointiin, ja alan markkinointisuunnitelman laatimiseen.

Sitä kautta mietimme myös uusien näkökulmien hyödyntämistä projektissamme; esimerkiksi sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia kiinteistömarkkinoinnin saralla. Jopa...

February 24, 2017

Hei vaan meidänkin puolestamme! Täällä kirjoittelee kiinteistöjen markkinointi-, eli tuttavallisemmin promotiimi. Ryhmämme muodostuu kuudesta erialan taitajasta, ja olemme kaikki XAMK:n opiskelijoita eripuolilta Kaakkois- ja Etelä-Suomea. Alusta asti olemme lähteneet toteuttamaan projektia hyvin motivoituneina, ja innokkaina hankkineet uutta tarvittavaa tietoa hankkeen työstämiseksi. Ryhmätyöskentelyssä erilaisuutemme on vahvu...

Please reload